Oseias simon

Oseias simon

Life is short, write something meaningful.