Christos Kataxenos

Christos Kataxenos

Freezing the action, capturing the moment